Nowoczesne mieszkania Warszawa Praga Północ

Budowa domu (projekty domów), kupno mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które koniecznie muszą przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, lub w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządza się w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że owe pisma są formą komunikacji urzędowej i warto wiedzieć coś na ich temat, aby płynne dokonywać formalności i oszczędzić sobie nużącej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Budowanie domu: przykładowe pisma
Z pewnością najwięcej dokumentów wymaga budowa(zobacz stan deweloperski dom) domu. Kupując fragment działki, który należy do dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. (Oferta na nowe mieszkania praga północ)

Jeżeli współwłaściciele zgadzają się w kwestii podziału może to mieć miejsce na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie w celu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, dowód i uzasadnienie, czyli rezultat oględzin biegłego, który potwierdza podział, lub nie.

Po kupnie działki, a przed wyborem projektu następnym ważnym dokumentem, który złożymy do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Rezultatem wniosku jest wydanie opinii o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP.
Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Koniecznie musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:
– mapę terenu objętego wnioskiem
– plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
– opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.
Kiedy już kupimy projekt który jest zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy zdobędziemy pozwolenie na start, czas na kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

nowe mieszkania warszawa praga północ

Autor: Times Square Public Relations

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadał za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest potrzebny m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy albo rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które musi zostać złożone w urzędzie.
Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, wymagającym konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie warto odkładać tego procederu na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pisma
Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to drogim pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie wymagana będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Umowa z pośrednikiem powinna być bardzo starannie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje dotyczące jego działań. Właśnie dlatego należy mieć świadomość, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po zakupie nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem lub dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, odnosząc z tego korzyści, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych. (Oferta na mieszkania na pradze północ)

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i opłat przygotowujemy wezwanie do zapłaty, jeśli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu można rozwiązać umowę, poprzez wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy.

Jeżeli niezwykle ekscytuje Cię analizowana w tym miejscu kwestia, poza tym koniecznie zobacz tekst w serwisie (https://www.multibed.pl/oferta-dla-firm/) omawiającym pokrewne zagadnienia.

Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. Jeżeli nie ustalono ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia posiada charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.

Contacts:
Posted by: admin on